Veni Vidi Vici Dressage en Sportmassage Wedstrijdpaard BV, gevestigd aan Lieoever 41, 2033 AD te
Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.sportmassagewedstrijdpaard.nl, Lieoever 41, 2033 AD HAARLEM.
K.C. Nouwens is de Functionaris Gegevensbescherming van Veni Vidi Vici Dressage en
Wedstrijdpaard BV. Zij is te bereiken via karin@sportmassagewedstrijdpaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie, telefonisch en tijdens de levering van onze diensten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
– Voornoemde gegevens
– Gegevens van uw paard(en)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen bij u af te leveren en diensten te leveren
– Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV) tussen zit. Veni
Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
[Microsoft software op een PC, laptop, tablet of smartphone/telefoon, communicatiesoftware als
WhatsApp en Messenger en mobiele telefonie en -data in zijn algemeenheid.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijnen voor advieswerkzaamheden van persoonsgegevens: 2 jaar.
Persoonsgegevens: voor de duur van de opdracht en het contact, voor het voldoen aan wettelijke
verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en contact
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BenN BV en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
karin@sportmassagewedstrijdpaard.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV wil u
er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veni Vidi Vici Dressage en Wedstrijdpaard BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze directie
of via karin@sportmassagewedstrijdpaard.nl